A-

A+

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILARA DAİR DÜZENLEMELER 1 OCAK 2023 İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE VE UYUM İÇİN UZUN BİR YAPILACAKLAR LİSTESİ VAR!

E-ticaret pazarındaki başta elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar (“ETAHS”) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara (“ETHS”)[1] dair yükümlülükleri düzenleyen ve 2022 Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na dair kanun değişikliklerine (“ETK”) parallel olarak beklenen ikincil düzenleme, 2023’e bir kaç gün kala çıktı. Temmuz’daki kanun değişkliklerinin getirdiklerine dair sizlerle detaylı bir blog yazısı paylaşmıştık. Tekrar göz atmak isterseniz bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ne zaman uygulanacak ?

Ticaret Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 no’lu Resmi Gazete’de yayınlanlan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) pek çok hükmü 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, 2022 yılının Temmuz ayında ETK’da yapılan değişiklerin detaylarını düzenlerken, ETHS ve ETAHS’ler açısından, reklam bütçesi ve promosyon sınırlamaları, muhasebeleştirme yükümlülükleri, aracılık sözleşmelerinin asgari hükümleri içerir şekilde tadili, mevzuata uygunluğun raporlanması, bağımsız denetim, pay devrinin ve şirket kuruluşlarınn bildirilmesi, lisans alma, veri kullanımı ve paylaşımına dair sınırlamalar, dahili iletişim sistemi kurulması, doğrulama, fikri ve sınai haklara dair şikayet mekanizmalarının takibinin de içinde olduğu, oldukça uzun bir uyum listesini getiriyor. Yazımızda detaylı olarak yer verdiğimiz üzere, ETK’daki düzenlemelere aykırılık ciddi idari para cezalarına ve müeyyidelere tabi tutulmakta olduğunu da tekrar hatırlatalım.

Bir Geçiş Süreci Öngörüldü mü?

Yönetmelik 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girmekle birlikte bazı maddeler için bir geçiş süreci de öngülüyor. Geçici Madde 1’de yer verilen geçiş sürecine dair hükümleri biraz aşağıda sizin için özetledik.

Ama uyum açısından öncelikle iki konuyu dikkatinize getirmek isteriz:

  • ETAHS ve ETHS’lerin aracılık sözleşmelerini Yönetmelik Madde 15’te sayılan asgari unsurları içerecek şekilde tadil etmeleri / yeniden düzenlemeleri gerekeceğini ve 1/1/2023 tarihinden önce yapılan aracılık sözleşmelerinin Geçici Madde 1 (2)’de belirtilen 6 aylık süre içinde Yönetmelik’e uyumlu hale getirilmemeleri halinde hükümlerinin geçersiz kabul edileceğini hatırlatalım.
  • Diğer yandan, Yönetmelik’in 28. ve 29. Maddelerinde belirlenen reklam bütçesi ve indirim bütçesine bağlı kriterler açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Bu kriterler 2022 takvim yılına ilişkin net işlem hacimlerine[2] de uygulanmak üzere 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olmaları nedeniyle, öncelikle şirketlerin büyük ve çok büyük ölçekli ETAHSler[3] ve büyük ve çok büyük ölçekli ETHS’ler[4] ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde bulunan bazı işletmeleri açısından 2022 yılına ait yıllık işlem hacimleri ile işlem sayılarının tespit edilmesi ve 2023 reklam ve indirim bütçeleri açısından 1 Ocak 2023 itibariyle yükümlüklerin yerine getirilmesi gereklidir.

Bu kapsamda Kanun’un  reklam harcamalarına dair Yönetmelik’in Madde 28 (10) hükmü uyarınca ETAHSlerin 2022 takvim yılına ilişkin olarak da reklam harcamalarının tek düzen hesap planında “Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri” ana hesabının altında “Reklam Giderleri” hesabı kullanılarak muhasebeleştirmesi gerektiğine dair düzenlemenin nasıl uygulanacağının da önümüzdeki günlerde netleşeceğini umuyoruz.

Yönetmelik’e Uyumu En Geç Ne Zamana Kadar Gerçekleştirmeliyiz?

Yönetmelik’in Geçici 1. Maddesi hükmü ile bazı yükümlülükler açısından aşağıdaki gibi bir geçiş süreci öngörülmüştür:

İlgili ETAHS / ETHS Yükümlülüklerin Düzenlendiği Madde En Geç Uyum Sağlanması Gereken Tarih
7/7/2022 tarihi itibarıyla;a) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan veya kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunan veya satışına aracılık eden ETAHSları Yönetmelik Madde 19 (1) ve (2)(Markalı Ürün Satışı) 1 Ocak 2024
b) 5411 sayılı Kanun kapsamında banka veya 6493 sayılı Kanun kapsamında elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETAHS ve ETHS’ler, Yönetmelik Madde 25(Ödeme Hizmeti) 1 Ocak 2024
4925 sayılı Kanun kapsamında eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmeler, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında taşıma işleri organizatörü veya 6475 sayılı Kanun kapsamında posta hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETAHS’ler Yönetmelik Madde 26 (1)(Posta ve Taşımacılık Hizmetleri) 1 Ocak 2024
ETAHS ile ETHS’ler Madde 15(Aracılık Sözleşmesi Asgari Koşulları) 30 Haziran 2023
ETAHS’ler 1/1/2023 tarihinden önce aracılık hizmeti sunduğu ETHS’ler bakımından Madde 6 (3)(doğrulama yükümlülüğü)  1 Ocak 2024

ETHS ve ETAHS’ler

Yönetmelik Madde 30 ve 31

(lisans alma yükümlülüğü)

 

1 Ocak 2025

 

 

Diğer yandan Yönetmelik’in 35. Maddesi uyarınca Yönetmelik’in aşağıda belirtilen 3 maddesinin hükümleri  ise sırasıyla belirtilen tarihlerde yürürlüğe girecektir:

 

Madde Yürürlük Tarihi

Yönetmelik’in 18. Maddesi uyarınca ETHAS’ların ETHS tarafından yapılan başvuruları kabul etmesi için kurulması gereken dâhili iletişim sistemine dair düzenlemeler [5]

 

1 Temmuz 2023

Yönetmelik’in veri kullanımı ve paylaşımına dair Madde 21 hükmü ve  elektronik ticaret lisansına uygulanacak lisans ücretlerine dair eşiklerin yeniden hesaplanmasına dair Madde 31 (5) hükmü

1 Ocak 2024

 

Yönetmelik’in getirdikleri yeniliklere dair daha detaylı yazımızı yakında sizlerle paylaşacağız. Bu arada sorularınız olursa bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 

[1] Temmuz’da yapılan son değişiklik ile ETK’ya, ETAHS ve ETHS kavramları eklenmiştir. ETAHS “elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan AHS”olarak tanımlanırken, ETHS “elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlar Yönetmelik’te de tekrarlanmaktadır.

 [2] Net işlem hacmi: İptal ve iadeler hariç olmak üzere, ETAHS için aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri, ETHS için ise elektronik ticaret pazar yeri niteliğini haiz olmayan kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden belirli bir dönemde yapılan sözleşme ve verilen siparişler için düzenlenmesi gereken nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerleri toplamını ifade eder.

[3] “Büyük ölçekli ETAHS”: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ve orta ölçekli ETAHS’ler için Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETAHS’leri ifade eder.

“Çok büyük ölçekli ETAHS”: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ve orta ve büyük ölçekli ETAHS’ler için Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETAHS’leri ifade eder.

[4] “Büyük ölçekli ETHS”: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan ve orta ölçekli ETHS’ler için Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETHS’leri ifade eder.

“Çok büyük ölçekli ETHS”: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan ve orta ve büyük ölçekli ETHS’ler için Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri de haiz ETHS’leri ifade eder.

[5] Geçici Madde 1 (4) uyarınca, Yönetmelikte dâhili iletişim sistemi üzerinden yapılması öngörülen işlemler 1/7/2023 tarihine kadar elektronik posta gibi teknik araçlarla yapılabilecektir.