A-

A+

Aracı Hizmet Sağlayıcıları Etkileyen Kanuni Düzenlemeler

2022 yılında arka arkaya, aracı hizmet sağlayıcıları (“AHS”) derinden etkileyecek bazı kanun değişiklikleri yayımlandı.  Bu kapsamda öncelikle, (i) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) (ii) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve (iii) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne getirilen değişiklikleri, AHS’ler için taşıdığı önemleri sebebi ile sizler için kısaca özetlemek istedik.

I. ETK İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Elektronik ticarette (“e-ticaret”) haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi, pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazardaki dengenin sağlanması ve gelişmelerin takip edilebilmesi için ETK’da bazı değişiklikler yapılmıştır. İlgili değişiklikler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7 Temmuz 2022 tarihinde 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, ETK’da AHS’ler "başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler” olarak tanımlanmaktadır.

Yapılan son değişiklik ile ETK’ya elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (“ETAHS”) ve eletronik ticaret hizmet sağlayıcı (“ETHS”) kavramları eklenmiş ve ETAHS “elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan AHS”olarak tanımlanırken, ETHS “elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı” olarak tanımlanmıştır. İlgili kanun değişikliği ile ETAHS’lere hem genel hem de işlem hacimleri ve işlem sayıları esas alınarak özel bazı yükümlülükler yüklenmiş, yükümlülüklere aykırı davranma halinde uygulanacak idari para cezası/ları (“İPC/İPCları”) belirlenmiş ve bir uyum süreci öngörülmüştür.

I.1- Tüm ETAHS’lerin Tabi Olduğu Genel Yükümlülükler ve Öngörülen İPCları

YÜKÜMLÜLÜK/SINIRLAMA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK İPC (TL) 
İş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtları, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl saklama yükümlülüğü (Madde 11/3) Elli bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar IPC
ETHS tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olunması halinde bu içeriği yayımdan kaldırma ve ilgili makamlara bildirim yükümlülüğü (Madde 9/2) Her bir aykırılık için 10.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar IPC
Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline ilişkin şikayet halinde şikâyete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu ETHS’ya ve hak sahibine bildirme yükümlülüğü (Madde 9/3) Her bir aykırılık için 10.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar IPC
ETHS’lara karşı haksız ticari uygulamada bulunma yasağı (Ek madde 1) Ek madde 1’de haksız ticari uygulama kavramı tanımlanmış ve örnek halinde sıralanmıştır. Her bir haksız ticari uygulamanın idari yaptırımı farklıdır. 
Kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan veya marka kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunmama, satışına aracılık etmeme yükümlülüğü (Ek Madde 2/1-a) Aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının %5’i oranında IPC
ETHS’ların bilgilerini verme yükümlülüğü (Ek Madde 2/1-b) 100.000 Türk lirasından az olmamak üzere, aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının on binde 5’i oranında IPC
Çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde tescilli markaların kullanımı için izin alma yükümlülüğü (Ek Madde 2/1-c) Her bir aykırılık için 10.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar IPC
ETHS’ların bilgilerini doğrulama yükümlülüğü (Ek Madde 2/1-ç) Her bir aykırılık için 10.000 Türk lirası IPC

 I.2- Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi 10.000.000.000 Türk Lirasının Üzerinde Olan ETAHS’lerin İlave Yükümlülükleri

YÜKÜMLÜLÜK/SINIRLAMA

AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK İPC (TL)

 

Veri kullanım amacının sadece aracılık hizmetlerinin sunulması ile sınırlanması (Ek Madde 2/2-a)

 

Aykırılığın gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının %10’una kadar IPC

ETHS dolayısı ile elde edilen verilerin bedelsiz taşınması ve erişimine teknik imkan sunma yükümlülüğü (Ek Madde 2/2-b)

 

Her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 500.000 Türk lirası IPC

 

 

Kendisine ait elektronik ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunmama ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapmama yükümlülüğü (Ek Madde 2/2-c)

 

10.000.000 Türk lirası IPC

 

%5 ve katları oranında borsa dışı pay devirlerinde bildirim yükümlülüğü (Ek Madde 2/2-ç)

 

 

Süresi içinde yapılmayan her bir bildirim için 1.000.000 Türk lirası IPC

 

Şirket kurulması, kurulmuş şirketin paylarını devralınması veya bu payları devredilmesi hâlinde Ticaret Bakanlığı’na (“Bakanlık”) rapor gönderme yükümlülüğü (Ek Madde 2/2-d)

 

Süresi içinde yapılmayan her bir bildirim için 1.000.000 Türk lirası IPC

 

Bağımsız denetim raporların Bakanlık’a sunulması yükümlüğü (Ek Madde 2/2-e)

 

1.000.000 Türk lirası IPC

 

Mevzuata aykırılığın tespit edildiği raporların Bakanlık’a sunulması yükümlüğü (Ek Madde 2/2-f)

 

Bir önceki takvim yılına ait net satış tutarının on binde 5’i oranında IPC

Lisans alma yükümlülüğü (Ek Madde 4)

 

 

10.000.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için altmış gün süre verilir. Aykırılık giderilmezse ceza ETK m.12/1-3 hükmünde açıklandığı üzere kademeli şekilde ve nihayetinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi cezasına kadar arttırılır.

I.3- Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi 30.000.000.000 Türk Lirasının ve İptal ve İadeler Hariç İşlem Sayısı 100.000 Adedin Üzerinde Olan ETAHS’lerin İlave Yükümlülükleri

YÜKÜMLÜLÜK/SINIRLAMA

AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK İPC (TL)

 

Reklam, promosyon vb. harcamalara ilişkin toplam reklam bütçesine ve kullanım zamanına dair sınırlamalara uyma yükümlülüğü (Ek Madde 2/3-a,b)

 

Ek Madde 2/3-a,b’ye göre belirlenen üst sınırın %10’undan az olmamak kaydıyla sınırı aşan tutarın 10 katı IPC

 

ETHS’ların alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlamama ve zorlamama yükümlülüğü (Ek Madde 2/3-c)

Haksız uygulamada bulunulan her bir ETHS için 250.000 Türk Lirası

 

I.4- Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi 60.000.000.000 Türk Lirasının ve İptal ve İadeler Hariç İşlem Sayısı 100.000 Adedin Üzerinde Olan ETAHS’lerin İlave Yükümlülükleri

YÜKÜMLÜLÜK/SINIRLAMA

AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK İPC (TL)

 

Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların veya finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlamama

Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik para kuruluşları tarafından ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkân sağlamama

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un kapsamı dışında kalan araçlarla ilgili hizmetler sunamama veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulmasına imkân sağlamama (Ek Madde 2/4-a,b)

 

Bu sınırlamalara aykırılık halinde 10.000.000 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için altmış gün süre verilir. Aykırılık giderilmezse ceza kademeli şekilde ve nihayetinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi cezasına kadar arttırılır.

Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin ETHS olarak yaptığı satışlar ve elektronik ticaret dışındaki satışları hariç olmak üzere, eşya taşımacılığı, taşıma işleri organizatörlüğü posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamama

 (Ek Madde 2/4-c)

 

Bu sınırlamalara aykırılık halinde 10.000.000 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanarak aykırılığın ortadan kaldırılması için altmış gün süre verilir. Aykırılık giderilmezse kademeli şekilde ve nihayetinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi cezasına kadar arttırılır.

Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması durumunda, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlamama

Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi hâlinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunmama ve birbirinin tanıtımını yapamama (Ek Madde 2/4-ç)

 

20.000.000 milyon Türk lirası

 

I.5- Yükümlülüklere Ne Zamandan İtibaren Uyum Sağlanır?

Herhangi bir takvim yılında hadlerin altında kalan ETAHS’ler, bu durum devam ettiği sürece, net işlem hacmi ve işlem sayısına bağlı olarak getirilen yükümlülüklere tabi değildir.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren her takvim yılının sonunda, ETAHS’lerin ilgili takvim yılı açısından durumlarını değerlendirmeleri ve getirilen hadlerin aşılıp aşılmadığını belirleyerek yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeleri gerekecektir.

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10.000.000.000 Türk lirasının üzerinde olan ETAHS’lerin, tüm ETAHS’lerin yerine getirmesi gereken yükümlülüklere ek olarak getirilen;

 • Veri kullanım amacının sadece aracılık hizmetlerinin sunulması ile sınırlanmasına
 • Kendisine ait elektronik ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunmama ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapmama yükümlülüğüne
 • %5 ve katları oranında borsa dışı pay devirlerinde bildirim yükümlülüğüne
 • Şirket kurulması, kurulmuş şirketin paylarını devralınması veya bu payları devredilmesi hâlinde Bakanlık’a rapor gönderme yükümlülüğü
 • Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30.000.000.000 Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100.000 adedin üzerinde olan ETAHS’lere tüm elektronik aracı hizmet sağlayıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülüklere ek olarak getirilen tüm yükümlülüklere

hadlerin aşıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren uymaları gerekmektedir.

Yukarıda sıralanan yükümlülükler haricinde kalan diğer yükümlülüklere ise hadlerin aşıldığı yılı izleyen takvim yılının ilk 3 ayı içinde uyum sağlanmalıdır.

Reklam bütçelerine dair sınırlamaları içeren ETK’ya eklenen Ek 2. maddenin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, hükmün 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesini takiben 2022 takvim yılına ilişkin net işlem hacimlerine de uygulanacaktır.

I.6- Değişiklik İçeren Maddelerinin Yürürlük Tarihleri

ETHS dolayısı ile elde edilen verilerin bedelsiz taşınması ve erişimine teknik imkan sunma yükümlülüğüne ilişkin ilişkin Ek Madde 2/2-b hükmü, parasal eşiklerin arttırılma usulüne ilişkin Ek Madde 2/10 hükmü ve lisans alma yükümlülüğüne ilişkin parasal eşiklerin arttırılma usulüne ilişkin Ek Madde 4/6 hükmü 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Reklam, promosyon vb. harcamalara ilişkin toplam reklam bütçesine ve kullanım zamanına dair sınırlamalara uyma yükümlülüğüne ilişkin Ek Madde 2/3/a ve b hükümleri 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Lisans alma yükümlülüğü ise 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yerine getirilecektir.

ETK değişikliğinin diğer tüm hükümleri 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ancak bu yürürlük tarihlerinde bir erteleme durumunun olabileceğinin son zamanlarda sıkça dile getirilmeye başladığını da söyleyelim.

II. TKHK VE MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ise 23 Ağustos 2022 Tarihli ve 31932 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu düzenlemeler ile günümüzde piyasa içerisindeki hacmini arttıran AHS’lerin aracılık ettiği satışlardan dolayı, tüketiciye karşı sorumlulukları ve hangi hallede satıcı ve sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakları belirlenmiş, mesafeli sözleşmelerde tüketici, satıcı ve sağlayıcı ile mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcının hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Sonrasında 14 Eylül 2022 tarihinde 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile Yönetmelik’te bu yeni düzenlemelerin yürürlük tarihleri tadil edilmiştir. 

Bu kapsamda hatırlamak gerekirse,

 • satıcı” terimi “kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade ederken;
 • sağlayıcı” terimi “kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade etmektedir.

Aşağıda detaylı olarak belirttiğimiz üzere, özellikle cayma hakkıyla ilgili bazı hükümlerin yürürlük tarihleri ertelenmiş olmakla birlikte, diğer değişiklikler 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle AHS’ler bu tarihten itibaren ilgili hükümlere uyum sağlamalıdır.

II.1- TKHK m. 48 ve Yönetmelik Uyarınca Özetle, AHS’lerin Yükümlülükleri

Yeni düzenlemeler çerçevesinde AHS’lerin aşağıda özetlenen yükümlülükleri bulunmaktadır:

 • Tüketiciye ön bilgilendirme yapılmasına ilişkin yükümlülükler (TKHK m.48, Yönetmelik m. 5-6-7-8-12/A),

Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde AHS tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Veri girişinin AHS tarafından yapıldığı durumlarda, Yönetmelik madde 5/1’de sıralanan ön bilgilendirmede bulunması gereken zorunlu hususlardaki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan AHS sorumludur. (TKHK m.48, Yönetmelik m. 5/7, Yönetmelik m.  6/6, Yönetmelik m.  12/A-4)

 • Tüketicinin cayma hakkının kullanmasına ilişkin yükümlülükler (TKHK m.48, Yönetmelik m. 10-11-12-14)

Platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde AHS, teslim sonrası bedelin satıcıya aktarıldığı durum hariç olmak üzere, bedelin ilgili maddede belirtilen sürelerde tüketiciye iadesinden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. (TKHK m.48, Yönetmelik m.  12/1)

 • Tüketicinin talep ve bildirimlerini iletebilmesi için sistem kurulmasına dair ve bu sistemin kesintisiz açık tutulmasına dair yükümlülük (TKHK m.48, Yönetmelik m. 12/A-1)

AHS’ler oluşturdukları sistem ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık ediyorlarsa, sistem aracılığıyla kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin yönetmelikle belirlenen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

 • Cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgenin üç yıl saklanmasına dair yükümlülük (TKHK m.48, Yönetmelik m. 12/A-5) (Yönetmelik m.  20/2)
 • Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların tutulması ve istenilmesi hâlinde bu bilgilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile tüketicilere verilmesine ilişkin yükümlülük (TKHK m.48)
 • Satıcı ve sağlayıcının TKHK m. 48 ve Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmasına sebep olduğu her bir tüketici işleminden sorumluluk (TKHK m.48, Yönetmelik m. 12/A-6)

AHS’ler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların bu madde hükümlerine aykırı davranmasına sebep oldukları her bir işlemden sorumludur.

 • Satıcı veya sağlayıcı adına tüketiciden bedel tahsili halinde ve tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, ilgili maddede belirtilen sürelerde bedelin tüketiciye iadesinin sağlanmasına ilişkin yükümlülük (TKHK m.48, Yönetmelik m. 12/A-7)

AHS’ler Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi hâlinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar ile TKHK'un 11. ve 15. maddelerde yer alan tüketicinin ayıplı mal ve hizmetlere dair seçimlik haklarının kullanımı hariç olmak üzere, teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

 • Satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenlediği yanıltıcı kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlarda kampanya ve benzeri taahhütlerin karşılanmamasının neden olduğu sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden sorumluluk (TKHK m.48, Yönetmelik m. 12/A-8)

AHS’ler, satıcının veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenledikleri kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden sorumludurlar.

 • Tüketiciye yapılan tanıtımda yer alan bilgiler ile ön bilgilendirmede yer alan bilgilerin uyumlu olmasının sağlanması ve bunun ispatına ilişkin yükümlülük (TKHK m.48, Yönetmelik m. 12/A-9)

AHS’ler, ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve bunun ispatından sorumludurlar.

 • Tüketiciye karşı yüklenen edimin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunma ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemelerin bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye iadesine ilişkin yükümlülük (Yönetmelik m. 16/4)
 • Platformüzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, tüketiciden onayı olmaksızın ilave ödeme alınması durumunda, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil edilmiş ise, ödemelerin iadesinin sağlanmasına ilişkin yükümlülük (Madde 19/2)

II.2- Müteselsil Sorumluluk Durumu

Yapılan değişiklikler ile müteselsil sorumluluğa dair pek çok düzenleme yapılmıştır. Müteselsil sorumluluğun bulunduğu hallerde tüketici hem satıcı ve/veya sağlayıcıya hem de AHS’ye birlikte veya sadece birine başvurabilecektir.

Değişiklikler öncesi Kanun’da “satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez.” hükmü mevcutken yapılan değişiklik ile tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler bu düzenleme haricinde tutulmuştur. Bu kapsamda e-ticarette tüketicinin isteği veya ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde 30 günlük azami teslim süresi uygulanmayacaktır.

II.3 – Yaptırımlar

Yeni düzenlemeler kapsamında yaptırımlar açısından da, TKHK’nın 77/1 ve 77/14 maddelerine eklemeler yapılmış olup, bu kapsamda uygulanabilecek İPCler şöyledir:

YÜKÜMLÜLÜK/SINIRLAMA

AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK İPC (TL)

 

TKHK Madde 48/2 (bilgilendirme), 48/3 (süresi içinde edimin yerine getirilmesi), 48/4 (cayma), 48/6 (AHS’ların aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere dair yeni yükümlülükler) ve 48/7 (yönetmelik) fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler

Her bir işlem veya sözleşme için 615 Türk Lirası IPC

TKHK Madde 48 /5 (sistem kurulması) fıkrasında   belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler 

1.000.000 Türk Lirası IPC

II.4- Yürürlüğü Ertelenen Maddeler

Ön bilgilendirmede bulunulması gereken hususları düzenleyen Yönetmelik m.5/1’in g bendi; AHS, satıcı ve sağlayıcının tüketicinin cayma hakkının kullanması halinde ortaya çıkan yükümlülüklerini düzenleyen Yönetmelik m. 12 hükmü; malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil edilmesi halinde, hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesinden sorumluluğa ilişkin Yönetmelik m. 12/A/7-b hükmü; tüketicinin yükümlülüklerini düzenleyen Yönetmelik m.13’ün 1. ve 3. fıkraları; tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmelere ilişkin Yönetmelik m.15/1’in ı, i, j ve k bentleri 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yukarıda belirtilen diğer yükümlülüklere ilişkin değişiklikler ise 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda AHS’lerin aracılık ettikleri işlemlere dair sözleşmelerini tadil etmeleri, tüketicilerin haklarını kullanabilmeleri için gerekli mekanizmaları kurmaları ve muhtemel tazminat yükümlülüklerine karşı gerekli önleyici tedbirler almaları gerekmektedir.