A-

A+

Noterlere Taşınmaz Satış Yetkisi Veren Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) 28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda değişiklik yaparak noterlere taşınmaz satışına yetki veren düzenleme getirmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile noterlerin yetkisi arasına taşınmaz satış sözleşmesi yapmak eklenmiştir. Bu çerçevede tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun bulunmaması halinde taraflarca noter huzurunda satış sözleşmesi akdedilebilecektir. Satış sözleşmesinin noter huzurunda akdedilmesi sonrasında sözleşmenin tapu bilişim sistemine kaydı bizzat noter tarafından gerçekleştirilecektir. Satış sözleşmesi ve diğer belgeler noter tarafından fiziki olarak ayrıca arşivlenecektir.  Sözleşmenin sisteme kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili müdürlükçe resen sağlanacağı için tarafların tapu müdürlüğü nezdinde mülkiyetin devri için gerçekleştirmesi gereken başkaca herhangi bir işlem kalmayacaktır.

Noterler tarafından düzenlenen satış sözleşmelerinde yalnızca tapu harcının alınacağı düzenlenmiş olup; bahse konu bu sözleşmeler damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar değerli kağıt bedellerinden istisna tutulmuştur. Düzenleme kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacaktır. Noter ücreti ise taşınmazın değerine göre beş yüz Türk Lirası’ndan az ve dört bin Türk Lirası’ndan fazla olamayacaktır. Bu miktarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacaktır.

Düzenleme noterlere de sorumluluk yüklemiştir. Bu çerçevede taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterler de sorumludur. Bu zararın Devlet tarafından ödenmesi halinde Devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu eder.

Kanun'un 14. Maddesi uyarınca noterlere taşınmaz satışına yetki veren bu düzenleme bahsi geçen bilişim sisteminin kurulumunun tamamlandığının 1 Ocak 2023 tarihine kadar Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde ilan edilmesi ile yürürlüğe girecektir. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından altı aya kadar uzatılabilecektir.

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tam metni için tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-17.htm